Spotkania z Agnieszką to inwestycja w siebie, która procentuje od pierwszych minut. Otwartość i dynamika prowadzonych rozmów, pozwala na szybkie dojście do sedna sprawy, wyłaniają się konkrety, kolejne kroki mające doprowadzić na do obranego celu lub do jego wytyczenia. Niezmiernie cenię sobie…
Marta Molka, sektor logistyki
przeczytaj całość

Polityka prywatności i plików cookies

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Firmie Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska (dalej „Coaching i rekrutacja”), swoje dane osobowe, w tym uczestników szkoleń, moich kontrahentów i ich pracowników, subskrybentów biuletynu informacyjnego, klientów sklepu, pragnę zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzam zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiam obowiązujące w Coaching i rekrutacja zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska z siedzibą przy ul. Stuletniej  8C, lok. 2, 03-035 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze mną również mailowo pod adresem: biuro@coachingirekrutacja.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Coaching i rekrutacja to firma oferująca szeroko rozumiane wsparcie zawodowe. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f RODO.
 2. Rozpatrywania skarg i reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f RODO.
 3. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Sprzedaży produktów przez sklep internetowy zamieszony na stronie coachingirekrutacja.pl. Sprzedaż odbywa się na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży na odległość, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. Prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. Publikacji referencji na stronie coachingirekrutacja.pl oraz w mediach społecznościowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 9. Prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem newslettera, po udzieleniu wcześniejszej zgody subskrybenta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
 2. Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 3. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 4. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 5. Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcą Państwo pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez Firmę Coaching i rekrutacja.
 6. Do czasu wycofania zgody, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcecie Państwo pozostawać w kontakcie z administratorem i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez Firmę Coaching i rekrutacja, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Coaching i rekrutacja będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Coaching i rekrutacja w ramach kampanii marketingowych,
 3. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Źródło danych

Dane osobowe osób oceniających uczestnika sesji coachingowej w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu administrator otrzymuje od uczestnika sesji coachingowej (za zgodą osoby, której dane dotyczą), w celu przeprowadzenia oceny uczestnika.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Coaching i rekrutacja przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Sprzeciw należy na adres e-mail biuro@coachingirekrutacja.pl, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane
  z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Coaching i rekrutacja przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać Coaching i rekrutacja swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, realizacji zamówienia i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Coaching i rekrutacja z wymogów prawa.

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Coaching i rekrutacja danych w celach marketingowych i oceny uczestnika sesji coachingowej), podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na moich klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.