Przeszedłem proces coachingowy z Agnieszką i mogę powiedzieć, że była to dobra inwestycja. Coaching pozwolił mi spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, poukładać poszczególne sfery życia i zdobyć większą pewność siebie. Kończąc proces wiedziałem co i dlaczego powinienem dalej robić. Najlepszym…
Jarosław Kamiński, Quality Director  
przeczytaj całość

Regulamin

Zasady i warunki zakupu produktów na stronie
www.coachingirekrutacja.pl

Niniejsze zasady i warunki zakupu (zwane dalej „Regulaminem” lub „Umową”) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Coaching i Rekrutacja – Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska ( „my”, „nam” lub „nas” ) a Użytkownikiem („Użytkownik”/”Klient”, Ty, Tobie, Ciebie) i dotyczą zakupu produktów oferowanych na stronie www.coachingirekrutacja.pl
Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności („Polityka Prywatności” określona na stronie internetowej oferującej Produkty) są zbiorczo określane jako „Umowa”. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między tymi dokumentami w odniesieniu do zakupu, niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo i stanowi dokument nadrzędny.
Sklep internetowy coachingirekrutacja.pl, dostępny pod adresem internetowym www.coachingirekrutacja.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Miliszkiewicz-Pajdzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem: Mehoffera 23/16, 03-131 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 1131950168 REGON 361183311
Poniższe akapity zawierają istotne, wiążące postanowienia. Wpływają one na Twoje prawa.

Definicje

Sprzedawca
Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska, Mehoffera 23/16, 03-131 Warszawa, NIP 1131950168 REGON 361183311 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Klient/Użytkownik
Każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Sklep
Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.coachingirekrutacja.pl

Regulamin
Niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez nas sprzedaży towaru i usługi za pośrednictwem Sklepu

Konto klienta
Konto, gdzie gromadzone są Twoje dane i możesz dokonywać ich aktualizacji oraz informacje o złożonych przez Ciebie Zamówieniach w Sklepie

Formularz rejestracji
Formularz umożliwiający utworzenie Konta

Produkt
Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (towar) lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub świadczenia (w tym dostęp do internetowej platformy edukacyjnej; kursy on-line, konsultacje, kursy e-mailowe) między Klientem a Sprzedawcą

Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

Dane kontaktowe
kontakt
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę, na stronie coachingirekrutacja.pl
2. Adres Sprzedawcy: ul. Mehoffera 23/16, 03-131 Warszawa
3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@coachingirekrutacja.pl
4. Numer telefonu Sprzedawcy: 602 123 476
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL19 1030 0019 0109 8510 0073 6661
6. Możesz porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Możesz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w robocze dni tygodnia godzinach 8-16
8. Dystrybucja, wysyłka i zwroty obsługiwana są przez firmę Customeritum Sp. z o.o., z siedzibą w Sulejówku kod 05-070 przy ul. Paderewskiego 167,

Ceny i zasady płatności

1. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Płatności w Sklepie internetowym www.coachingirekrutacja.pl obsługiwane są przez Customeritum Sp. z o.o., z siedzibą w Sulejówku 05-070 przy ul. Paderewskiego 167, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368388, NIP: 1132816880, REGON: 142629742, o kapitale zakładowym: 972 000,00 zł.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zakładanie konta w sklepie

Aby założyć konto w Sklepie,
1. wypełnij Formularz rejestracji, (podając nazwę użytkownika, hasło, imię i nazwisko, adres e-mailowy), zaakceptuj treść niniejszego Regulaminu oraz wyraź zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Utworzenie konta pozwala na swobodny do niego dostęp i składanie zamówień w dowolnym czasie bez konieczności ponownej rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Masz możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, wysyłając do nas stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 2

Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu;
2. wybrać Produkt do zakupu i kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
3. wybrać bank, za pomocą którego płatność zostanie dokonana.
Z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między…
1. Tobą a nami następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia.
2. Jesteś obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.
3. Produkt, a w szczególności usługa polegająca na szkoleniach/kursach on-line będą świadczone w terminach, miejscu i sposobie podanym przy opisie produktu.

Tylko jedna osoba może uzyskać dostęp i korzystać z Produktów. Nie możesz udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Udostępnianie tych danych osobom trzecim jest surowo zabronione i podlega tym samym konsekwencjom jak przy naruszeniach własności intelektualnej

Odstąpienie od umowy i zwroty
Reklamacje i dochodzenie roszczeń

Produkty materialne:
1. W terminie 14 dni możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu materialnego (np. książki) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Ci Produktu lub wskazanej przez Ciebie osobie (innej niż przewoźnik).
3. Możesz odstąpić od Umowy, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na nasz adres e-mail lub przez złożenie oświadczenia na naszej stronie internetowej – dane kontaktowe zostały określone w pkt. 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Zwroty należy kierować na adres coachingirekrutacja-Customeritum, ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.
7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Ciebie z żadnymi kosztami.
8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
9. Odeślij Produkt na nasz adres podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli odeślesz Produkt przed upływem terminu 14 dni.
10. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
11. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, a Ty zostałeś poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo odstąpienia od Umowy,
2. o dostarczenie treści cyfrowych lub produktów niematerialnych (np. kurs online), które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Termin ubiegania się o zwrot pieniędzy. Aby kwalifikować się do otrzymania zwrotu, należy wysłać prośbę o zwrot do godziny 16:00 czternastego dnia od chwili zakupu Produktu. Jeżeli zamawiasz Produkt, to naszym życzeniem jest, abyś zaczął z niego korzystać. Jeśli nie planujesz rozpoczęcia pracy i przetestowania Produktu od razu po zakupie, to powinieneś upewnić się, że jest to dobra inwestycja, ponieważ termin zwrotu nie może ulec zmianie.

Reklamacje

Konsument ma prawo zgłosić reklamację podając powód reklamacji w Formularzu reklamacyjnym drogą pisemną – załącznik do Regulaminu. W ciągu 14 dnia zostanie podjęta decyzja i dokonany zwrot, jeśli powód reklamacji będzie uzasadniony.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
0. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dane osobowe

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Firmie Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska (dalej „Coaching i rekrutacja”), swoje dane osobowe, w tym uczestników szkoleń,  kontrahentów i ich pracowników, subskrybentów biuletynu informacyjnego, klientów sklepu, pragnę zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzam zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiam obowiązujące w Coaching i rekrutacja zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska z siedzibą przy ul. Stuletniej  8C, lok. 2, 03-035 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze mną również mailowo pod adresem: biuro@coachingirekrutacja.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Coaching i rekrutacja to firma oferująca szeroko rozumiane wsparcie zawodowe. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f RODO.
 2. Rozpatrywania skarg i reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f RODO.
 3. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Sprzedaży produktów przez sklep internetowy zamieszony na stronie coachingirekrutacja.pl. Sprzedaż odbywa się na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży na odległość, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO.
 6. Prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. Publikacji referencji na stronie coachingirekrutacja.pl oraz w mediach społecznościowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
 2. Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 3. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 4. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 5. Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcą Państwo pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez Firmę Coaching i rekrutacja.
 6. Do czasu wycofania zgody, tj. okazania w dowolny sposób woli, że nie chcecie Państwo pozostawać w kontakcie z administratorem i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach przez Firmę Coaching i rekrutacja, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Coaching i rekrutacja będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Coaching i rekrutacja w ramach kampanii marketingowych,
 3. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Źródło danych

Dane osobowe osób oceniających uczestnika sesji coachingowej w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu administrator otrzymuje od uczestnika sesji coachingowej (za zgodą osoby, której dane dotyczą), w celu przeprowadzenia oceny uczestnika.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Coaching i rekrutacja przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Sprzeciw należy zgłosić na adres e-mail biuro@coachingirekrutacja.pl, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane
  z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Coaching i rekrutacja przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać Coaching i rekrutacja swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, realizacji zamówienia i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Coaching i rekrutacja z wymogów prawa.

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Coaching i rekrutacja danych w celach marketingowych i oceny uczestnika sesji coachingowej), podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na moich klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Własność intelektualna

Zgadzasz się, że Produkt zawiera zastrzeżone informacje i materiały, takie jak filmy video, zajęcie programowe, plany lekcji, moduły szkoleniowe, zdjęcia, oprogramowanie, tekst, grafikę, obrazy i nagrania dźwiękowe (zwane „Zawartość Produktu”), które są własnością Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska i/lub naszych licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej. Powielanie, udostępnianie lub przesyłanie jakichkolwiek zawartości produktu, w tym wszelkie udostępnianie przez serwisy społecznościowe, jest uznawane za kradzież i Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska będzie ścigać takie wykroczenia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska produkty wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, a Ty zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnej zawartości produktu w jakikolwiek inny sposób niż zgodnie z niniejszą Umową. Zobowiązujesz się nie używać zawartości produktu w sposób, który stanowi naruszenie praw Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska lub który nie został autoryzowany przez Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska. W szczególności nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, przekazywać, wynajmować, wypożyczać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, wykorzystywać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub jakiekolwiek media (łącznie z emailem i innymi elektronicznymi środkami przekazu) jakiejkolwiek zawartości produktu. Możesz jednak pobierać i/lub wydrukować jedną kopię poszczególnych materiałów kursu do swojego osobistego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem, że zachowuje w stanie nienaruszonym wszelkie prawa autorskie i inne zastrzeżenia.
Dla całkowitej jasności: bądź świadomy, że nie możesz tworzyć dzieł pochodnych, przewodników do Produktu, materiałów marketingowych lub biznesowych, materiałów źródłowych, własności intelektualnej, stron internetowych, blogów, treści internetowych lub innych dzieł, które pogwałcają prawa autorskie Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska i/lub naszych licencjonodawców. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do produktów i zawartości produktu (w tym opracowywania treści, komentarze, linki do innych zasobów internetowych i opisów tych zasobów) są własnością Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska i/lub naszych licencjodawców, którzy zastrzegają sobie wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały. Korzystanie z produktów, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w TEJ UMOWIE, jest surowo zabronione i naruszają WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska i/lub naszych licencjodawców i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, w tym ewentualnym odszkodowaniom pieniężnym za naruszenie praw autorskich i innych.
Pamiętaj też, że treści produktów możesz używać tylko dla siebie, a nie możesz tego uczyć.
Znaki towarowe, znaki usługowe oraz logo Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska („Znaki towarowe”) używane i wyświetlane w naszych Produktach są własnością Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska.
Nazwy innych firm, ich produktów i usług stosowane i wyświetlane w Produkcie mogą być znakami towarowymi lub znakami usług, które są własnością innych (dalej „Znaki towarowe innych firm” lub wspólną własności dzieloną przez Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska („Znaki”). Żadnych z postanowień niniejszego Regulaminu nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody określonej dla każdego takiego wykorzystania. Zastosowanie znaków towarowych jako część linku do lub z dowolnej witryny jest zabronione, chyba że zastosowanie takiego związku jest zatwierdzone wcześniej przez nas w formie pisemnej. Jakiekolwiek korzyści odniesione przez nielegalne użycie naszych Znaków będą rekompensowane na korzyść Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska.
Materiały i strony internetowe należące do firm i osób trzecich
Dodatkowe informacje
Produkty Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska mogą zawierać linki do materiałów i stron internetowych osób trzecich. Te linki do materiałów i stron internetowych osób trzecich nie są integralną częścią Produktów i mogą zostać wycofane lub rozwiązane w dowolnym czasie bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska. Zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny/a za wszystkie płatności zobowiązań związanych z korzystaniem z jakichkolwiek materiałów i stron internetowych osób trzecich. Ponadto zgadzasz się, że Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska nie jest odpowiedzialne za sprawdzanie lub ocenianie zawartości lub dokładności jakichkolwiek materiałów i stron internetowych osób trzecich, nie gwarantuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za użycie tych materiałów, stron internetowych, produktów lub usług. Zgadzasz się również, że nie będziesz stosować żadnych materiałów i stron internetowych osób trzecich w sposób, który mógłby naruszyć prawa jakiejkolwiek trzeciej strony oraz że Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie materiałów i stron internetowych osób trzecich.

Zastrzeżenie
Produkty są dostępne w takiej wersji, jaka jest oferowana w chwili zakupu i w miarę dostępności.
Podjęliśmy starania, by nasze programy lub inne materiały oraz treści zawarte w każdym z naszych Produktów, na stronach internetowych, w filmach, newsletterach, treściach bloga, programach, kursach rozwiązały problemy i poprawiły jakość Twojego życia. Jednakże Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska nie gwarantuje, że samo tylko korzystanie z naszych produktów, pomysłów, narzędzi, strategii lub zaleceń i treści naszych stron internetowych przyniesie/zapewni Ci zyski.
Wyraźnie potwierdzasz, że wykorzystanie lub niemożność wykorzystania Produktów podejmujesz na własne ryzyko. Dokonując zakupu akceptujesz, zgadzasz się i rozumiesz, że ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje postępy i wyniki z udziału w Produkcie oraz to, że nie oferujemy żadnych gwarancji dotyczących zarobków, zysków, wyników marketingowych lub wyników jakiegokolwiek rodzaju. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje, działania i swój biznes, a są one zależne od osobistych czynników, w tym, ale nie koniecznie wyłącznie, od Twoich umiejętności, wiedzy, zdolności, poświęcenia, przedsiębiorczości, środowiska, doświadczenia i sytuacji finansowej, aby wymienić tylko kilka. Nie oferujemy porad prawnych, medycznych, psychoterapeutycznych lub finansowych

Prawo
Zawierając niniejszą Umowę w Polsce zgadzamy się, że ważność, interpretacja i skutki prawne niniejszej Umowy, jak również wszelkie spory pomiędzy nami będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym z Polsce bez względu na konflikty zasad prawnych, które narzucają stosowanie prawa innej jurysdykcji
Ograniczenie odpowiedzialności
Roszczenia wynikające z jakiejkolwiek gwarancji, umowy lub prawa zwyczajowego nie będą pociągały do odpowiedzialności prawnej właścicieli lub partnerów Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska, członków zarządu, pracowników, firm stowarzyszonych, wykonawców, licencjodawców, następców. Jakiekolwiek roszczenie ze strony Użytkownika jest ograniczone jedynie do opłat wniesionych na poczet zakupu danego Produktu.

Wiążąca moc umowy
Niniejszy Regulamin jest wiążący i działa na korzyść następców, spadkobierców, wykonawców, przedstawicieli, administratorów dopuszczonych przez każdą ze stron. Możemy przekazać następcom tę Umowę w dowolnym czasie i bez powiadamiania. Klient nie ma prawa do cesji niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób. Produkty są niezbywalne i nie możesz ich odsprzedać innej osobie
Wypowiedzenia
Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska stara się zapewnić wszystkim swoim klientom pozytywne doświadczenia. Jeśli nie zastosujesz się do warunków tego Regulaminu lub podejrzewamy, że ma to miejsce, możemy, według własnego uznania:
(a) ograniczyć, zawiesić lub zakończyć Twój dostęp do produktów i/lub uczestnictwa w programie bez refundacji; i/lub
(b) wypowiedzieć niniejszą umowę.
Twoje obowiązki wobec Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska mocy niniejszej Umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu z jakiegokolwiek powodu pozostają te same

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz do nakładania nowych lub dodatkowych warunków na dostęp i korzystanie z Produktów w każdej chwili. Takie modyfikacje i dodatkowe warunki są skuteczne natychmiast i włączone do niniejszej Umowy. Dalsze korzystanie z Produktów zostanie uznane za jego akceptację. Szczegóły tych zmian mogą być umieszczone w miejscu dostępnym dla Ciebie na stronie internetowej należącej do Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzinska lub mogą być zgłaszane e-mailem lub pocztą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym działem prawnym bezpośrednio: biuro@coachingirekrutacja.lpl

Całość umowy
Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, zasady i warunki, wyrażone lub domniemane, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami

Zgodność z prawem
Strony będą postępowały zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami wykonywania tej umowy. Ilekroć istnieje konflikt między którymkolwiek z postanowień niniejszej Umowy a obowiązującym prawem, rozstrzygające będą przepisy prawa.